بلیط اتوبوس کرمان به یزد

، 7 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرمان به یزد

، 7 سرویس یافت شد.
0
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

10:00 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 760,000 ریال
ظرفیت : 29
1
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

11:45 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 760,000 ریال
ظرفیت : 29
2
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

13:00 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 760,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T01

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

14:00 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 1,020,000 ریال
ظرفیت : 14
4
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 1,020,000 ریال
ظرفیت : 23
5
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

22:30 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 760,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1402/09/09 )

کرمان یزد

هر نفر 760,000 ریال
ظرفیت : 0