بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

، 58 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

، 58 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

ماهانVIP(مانیتورشخصی)

01:00 (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران پایانه غرب (آزادی)

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

درسا VIP

00:15 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

00:30 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

درسا VIP

00:45 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

01:00 (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

مسیربین راه: عوارضی قم
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

13:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

14:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

14:40 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

۲۵نفرهMAN

15:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

15:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

16:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

16:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

17:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

17:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

18:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

18:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

19:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

21:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

22:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:55 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

00:30 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
23
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

14:30 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
24
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

16:45 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
25
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

20:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
26
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:00 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
27
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:45 (1402/03/10 )

اصفهان - پایانه کاوه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
28
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

00:15 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان پایانه صفه تهران غرب

مشترک با 1:00 کاوه
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
29
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

12:15 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
30
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

13:15 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

مشترک با 14کاوه
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
31
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمستقیم از صفه

14:30 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
32
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمستقیم از صفه

15:30 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

سکوی 8 و 9 و 10
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
33
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

17:00 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
34
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

18:00 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

مشترک با 19:00 پ کاوه
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
35
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

20:15 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
36
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

21:15 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
37
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

MAN(VIP)مجهزبه شارژر

23:55 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه تهران بیهقی

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
38
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

00:15 بامداد (1402/03/11 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : تهران غرب
مشترک با 1:00 کاوه
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
39
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

13:45 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
40
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

16:00 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
41
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

19:00 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
42
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

22:15 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
43
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

23:00 (1402/03/10 )

اصفهان پایانه صفه میدان آزادی تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
44
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابكسواران اصفهان پايانه جی

وی آی پی ۲۵ نفره ( شارژر اختصاصی )

23:30 (1402/03/10 )

اصفهان جی پایانه جنوب تهران

35216665
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
45
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

15:45 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران آزادي با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
46
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

14:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
47
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

15:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
48
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

16:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
49
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

17:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
50
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

مان 26 نفره VIP

18:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
51
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

19:00 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
52
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

23:59 (1402/03/10 )

اصفهان کاوه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
53
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

هيونداي 8CIP نفره

15:00 (1402/03/10 )

اصفهان صفه تهران آزادي

هر نفر 3,000,000 ریال
ظرفیت : 0
54
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

درسا VIP مانيتوردار

16:00 (1402/03/10 )

اصفهان صفه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
55
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

سیر و سفر اصفهان صفه

درسا VIP مانيتوردار

16:00 (1402/03/10 )

اصفهان صفه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
56
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

ولوو 25 نفره VIP

23:30 (1402/03/10 )

اصفهان صفه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
57
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

مان 26 نفره VIP

23:59 (1402/03/10 )

اصفهان صفه تهران بيهقي

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0