بلیط اتوبوس تهران به زنجان

، 45 سرویس برای تاریخ 1402/12/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس تهران به زنجان

، 45 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

مارال ۲۵نفره(vip)تخت شو (همسفر)

19:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب تهران زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 19
1
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا ۲۵ نفرهVIP شارژردار

11:45 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
2
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

13:20 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 23
3
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

14:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
4
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا ۲۵ نفرهVIP شارژردار

21:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
5
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

01:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 16
6
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

01:00 (1402/12/14 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
7
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

05:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 11
8
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

06:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 18
9
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

07:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
10
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

07:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
11
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

08:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
12
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

08:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
13
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

09:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
14
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

09:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
15
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

10:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
16
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

10:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
17
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

11:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
18
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

11:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
19
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

12:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
20
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

ولو25نفرهB9مانیتوردارباسیستم تهویه مطبوع وشارژراختصاصی

12:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
21
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

13:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
22
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

13:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
23
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

14:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
24
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

14:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
25
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
26
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

15:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
27
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مان تخت شو مانیتور دارباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

16:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
28
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
29
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
30
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

17:25 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
31
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

17:50 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
32
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

18:15 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
33
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

19:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
34
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

19:45 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 23
35
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال تخت شوباشارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 21
36
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 24
37
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

درسا تخت شو مانیتورداربا شارژراختصاصی وسیستم تهویه مطبوع

22:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 25
38
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
39
T08

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

مارال ۲۵ نفره تخت شو با سیستم تهویه مطبوع

23:55 (1402/12/13 )

پایانه غرب(تهران) زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
40
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارال 25 نفره VIP

04:30 (1402/12/13 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 16
41
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارالvip25 نفره باشارژر اختصاصي

05:30 (1402/12/13 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 18
42
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

25 نفره (VIP)

07:30 (1402/12/13 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
43
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

مارالvip25 نفره باشارژر اختصاصي

15:30 (1402/12/13 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22
44
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

25 نفره (VIP)

16:45 (1402/12/13 )

تهران آزادي زنجان

هر نفر 1,570,000 ریال
ظرفیت : 22

سوالات متداول

برای خرید بلیط اتوبوس تهران به زنجان کافی است، وارد سایت پایانه شوید سپس، مبدا و مقصد و تاریخ مورد نظر سفر خود را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. با توجه به سرویس های ارائه شده از شرکت های اتوبوس رانی مختلف با کارت بانکی و رمز دوم بلیط مورد نظر خود را بخرید.

برای استرداد بلیط اتوبوس آیا بلیط اتوبوس تهران به زنجان کافی است وارد بخش پیگیری و کنسلی سایت پایانه شوید و با وارد کردن اطلاعات بلیط و تکمیل مراحل استرداد مبلغ بلیط طبق قوانین و مقررات به حساب شما بازگردانده می شود.

برای استعلام بلیط اتوبوس تهران به زنجان که خریداری کرده اید کافی است وارد حساب کاربری خود شده و با وارد کردن شماره موبایل، اطلاعات بلیط خود را مشاهده نمایید. ضمنا به محض نهایی شدن فرآیند خرید علاوه بر امکان چاپ و دانلود بلیت، پیامک حاوی اطلاعات بلیت برای شماره همراه خریدار ارسال خواهد شد.