بلیط اتوبوس تهران به همدان

، 77 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (11)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس تهران به همدان

، 77 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

ماهان vip مانیتوروشارژر اختصاصی(همسفر)

12:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
1
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

ماهان vip مانیتوروشارژر اختصاصی(همسفر)

22:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
2
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

ماهان vip مانیتوروشارژر اختصاصی(همسفر)

12:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
3
HMSFR

همسفر چابکسواران پایانه غرب

مارال VIPبا مانیتور و شارژر اختصاصی(همسفر)

13:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب تهران همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
4
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

اسکانیا مارال تخت شو۲۵نفره(مانیتوروشارژر)

15:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 14
5
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

11:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 1
6
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

13:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 12
7
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

14:45 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
8
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

16:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 20
9
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

22:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
10
T01

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

۲۵VIPنفره تخت شو

23:55 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 25
11
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIP تخت شو۲۵ نفره

12:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

ترمینال جنوب
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 12
12
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIP تخت شو۲۵ نفره

14:00 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

ترمینال جنوب
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 19
13
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIPتخت شومانیتوردار

15:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

ترمینال جنوب
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 18
14
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIP تخت شو۲۵ نفره

17:30 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 18
15
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIP تخت شو۲۵ نفره

18:40 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

ترمینال جنوب
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 24
16
T02

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

VIP تخت شو۲۵ نفره

20:15 (1402/01/07 )

پایانه جنوب تهران همدان

ترمینال جنوب
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 25
17
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

12:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 12
18
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

14:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 11
19
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی

15:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
09101914481
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 13
20
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

18:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
09101914481
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
21
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

19:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
09101914481
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 23
22
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

21:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
09101914481
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 21
23
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

22:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
09101914481
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 16
24
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال۲۹نفره تخت شو مانیتور دار

23:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
25
T15

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتورداراختصاصی

23:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب(تهران) همدان

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 25
26
SYRSFR

سیر و سفر تهران آزادي

25 نفره (VIP)

17:30 (1402/01/07 )

تهران آزادي همدان

هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 7
27
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

مارالVIPبا مانيتور شخصي

13:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 5
28
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

مارالVIPبا مانيتور شخصي

14:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 14
29
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

درسا VIP با مانيتور شخصي

15:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 10
30
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

16:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 25
31
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

مارالVIPبا مانيتور شخصي

17:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 17
32
ROYAL

رویال سفر ایرانیان تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

19:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 0
33
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

19:00 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 17
34
SYRSFR

سیر و سفر تهران بيهقي

25 نفره (VIP)

20:30 (1402/01/07 )

تهران بيهقي همدان

هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 0
35
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
36
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania Dorsa VIP 2+1 / پذیرایی / تخت شو

11:20 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 13
37
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی

11:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 21
38
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو

11:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 20
39
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

11:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 11
40
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

12:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 17
41
IRNPYMN

شرکت ایران پیمان پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 22
42
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / تخت شو

12:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
43
T07

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,530,000 ریال
ظرفیت : 13
44
0

دیدار سیر گیتی

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,520,000 ریال
ظرفیت : 22
45
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 15
46
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1

13:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس تویسرکان

مقصد نهایی : تویسرکان
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 11
47
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

13:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس جوانرود

مقصد نهایی : جوانرود
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 13
48
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

13:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 23
49
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
50
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

14:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس ایوان

مقصد نهایی : ایوان
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 13
51
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

14:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 18
52
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
53
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

14:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 25
54
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 17
55
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / تخت شو

15:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس کامیاران

مقصد نهایی : کامیاران
امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
56
0

عصر ایران پایانه غرب

Volvo VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 22
57
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

16:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
58
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 20
59
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1

16:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس تویسرکان

مقصد نهایی : تویسرکان
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 13
60
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

17:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
61
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 21
62
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

17:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
63
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1

18:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 24
64
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

18:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 16
65
T04

شركت شماره چهار ميهن نور آريا پایانه غرب

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:45 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 14
66
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1

19:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
67
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

19:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
68
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
69
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

20:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
70
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
71
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

21:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
72
T05

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

VIP 2+1

21:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس تویسرکان

مقصد نهایی : تویسرکان
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 9
73
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1

22:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
74
IRNPYMN

شرکت ایران پیمان پایانه غرب

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان با سرویس سنندج

مقصد نهایی : سنندج
هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 0
75
0

عصر ایران پایانه غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:15 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19
76
0

سپهرآسیا غرب

Scania VIP 2+1 / پذیرایی

23:30 (1402/01/07 )

پایانه غرب همدان

هر نفر 1,525,000 ریال
ظرفیت : 19