بلیط اتوبوس تبریز به اردبیل

، 21 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس تبریز به اردبیل

، 21 سرویس یافت شد.
0
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

08:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 24
1
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

09:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 35
2
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

10:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 39
3
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

11:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 31
4
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

11:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

12:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 25
6
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

12:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

13:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 0
8
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

13:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 32
9
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

14:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 23
10
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

14:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 28
11
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 14
12
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

15:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 23
13
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 0
14
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 32
15
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 20
16
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

17:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 25
17
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

18:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 36
18
T10

مارال سیر ایرانیان

MAN classicus 2+2

19:00 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 39
19
0

کجاوه تبریز

Scania classicus 2+1

19:45 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 725,000 ریال
ظرفیت : 21
20
0

کجاوه تبریز

MAN classicus 2+2

20:30 (1402/09/10 )

تبریز اردبیل

هر نفر 570,000 ریال
ظرفیت : 42