بلیط اتوبوس شیراز به یزد

، 5 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس شیراز به یزد

، 5 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی (USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

13:30 (1402/09/18 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,715,000 ریال
ظرفیت : 1
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip تخت شو/شارژراختصاصی(USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

17:00 (1402/09/18 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,715,000 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژر اختصاصی(USB)سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

21:30 (1402/09/18 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,715,000 ریال
ظرفیت : 10
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vip تخت شو/شارژراختصاصی(USB) سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

23:00 (1402/09/18 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,715,000 ریال
ظرفیت : 10
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژراختصاصی (USB) سه محور سیستم تهویه مطبوع/پذیرایی میوه

23:59 (1402/09/18 )

پایانه کاراندیش (شیراز) یزد

هر نفر 1,715,000 ریال
ظرفیت : 2