بلیط اتوبوس شیراز به تهران

، 50 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (12)

بلیط اتوبوس شیراز به تهران

، 50 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژر اختصاصی/پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 6
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 17
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو/ شارژر اختصاصی/پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 6
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 17
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران غرب(آزادی)

مقصد نهایی : تهران بیهقی
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 17
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی/تخت شو/شارژراختصاصی /پذیرایی میوه/سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مارال مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان

19:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

جایگاه 10
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 17
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T03

شرکت سفرسیرآریا شیراز

Vip وی آی پی مارال مانیتوردار دارای شارژر اختصاصی رویال کلاس-کلاس تخت شو –فرس کلاس – در ازای هر 5 بلیط اینترنتی یک بلیط رایگان

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب تهران

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 8
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T12

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 11
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 14
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 6
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران با سرویس پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : پایانه جنوب (خزانه)
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 14
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

17:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

17:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 13
23
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 14
24
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 22
25
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران با سرویس پایانه جنوب (خزانه)

مقصد نهایی : پایانه جنوب (خزانه)
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 22
26
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
27
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
28
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 22
29
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
30
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
31
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه) با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
32
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T12

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:15 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 4
33
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral LX VIP 2+1

19:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) تهران با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 16
34
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral LX VIP 2+1

19:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 16
35
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

عدل شیراز پایانه کاراندیش

Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 19
36
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
37
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T12

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 10
38
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه) با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
39
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 22
40
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
41
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
42
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 15
43
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 11
44
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 18
45
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
46
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
47
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه غرب (آزادی) با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
48
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه جنوب (خزانه) با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
49
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T11

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

VIP 2+1

23:59 (1401/12/29 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0