بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

، 33 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)

بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

، 33 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

00:30 بامداد (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

23:55 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتور دارشخصی/تخت شو/ شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

12:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتور دارشخصی/تخت شو/ شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

12:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان صفه

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

23:55 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان صفه

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

23:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان صفه

مقصد نهایی : اصفهان.کاوه و صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

00:30 بامداد (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتور دارشخصی/تخت شو/ شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

12:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

23:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

23:55 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

Vipمانیتوردارشخصی تخت شو MAN /شارژراختصاصی /پذیرایی میوه /سیستم تهویه مطبوع

00:30 بامداد (1402/01/08 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

vip تخت شوMAN / شارژر اختصاصی/سیستم تهویه مطبوع/ پذیرایی میوه

23:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان.کاوه و صفه

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان ) با سرویس شاهین شهر

مقصد نهایی : شاهین شهر
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

11:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان با سرویس پایانه صفه

مقصد نهایی : پایانه صفه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania 2+2 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

12:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 920,000 ریال
ظرفیت : 8
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania 2+2 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

12:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه با سرویس اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 920,000 ریال
ظرفیت : 8
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر شیراز

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

14:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 5
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T08

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان با سرویس پایانه کاوه (اصفهان )

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه با سرویس نجف آباد

مقصد نهایی : نجف آباد
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 1
23
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان ) با سرویس شاهین شهر

مقصد نهایی : شاهین شهر
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
24
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 7
25
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان با سرویس پایانه کاوه (اصفهان )

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 7
26
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 7
27
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 4
28
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
29
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) اصفهان با سرویس پایانه کاوه (اصفهان )

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 3
30
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 3
31
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه صفه با سرویس اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
32
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/07 )

پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه کاوه (اصفهان ) با سرویس اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0