بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

، 31 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (10)

بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

، 31 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

۲۵نفره وی آی پی تخت شو همراه با** شارژر اختصاصی**

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

جایگاه شماره 15
هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 20
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

۲۵نفره وی آی پی تخت شو همراه با** شارژر اختصاصی**

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

جایگاه شماره 15
هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 20
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

08:45 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 3
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

10:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 9
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 16
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

11:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 17
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 23
11
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
12
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
13
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 19
14
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 0
15
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

آسیا سفر شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

14:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
16
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T10

شرکت مارال سیر ایرانیان شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 19
17
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania classicus 2+2 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس با سرویس میناب

مقصد نهایی : میناب
هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 19
18
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Scania 2+2

18:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس با سرویس میناب

مقصد نهایی : میناب
09172930020از راه داراب
هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 40
19
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 19
20
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 21
21
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:45 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 18
22
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 2
23
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
24
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر شيراز کارانديش

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 10
25
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

VIP 2+1

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 20
26
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T04

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 22
27
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

Volvo VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 14
28
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:45 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 0
29
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

شرکت سیروسفر شيراز کارانديش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 0
30
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/11 )

پایانه کاراندیش (شیراز) بندرعباس

هر نفر 2,050,000 ریال
ظرفیت : 17