بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران

، 32 سرویس برای تاریخ 1402/12/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (9)

بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران

، 32 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

08:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

ترمینال شرق(سفر بخیر)33330005
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 3
1
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

09:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

ترمینال شرق(سفر بخیر)33330005
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

13:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 6
3
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

V. I .P تخت شو مجهز به مانیتور شخصی

15:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

ترمینال شرق(سفر بخیر)33330005
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 9
4
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

17:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

ترمینال شرق(سفر بخیر)33330005
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 18
5
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIP مان تخت شومانیتوردار

14:15 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) تهران

مقصد نهایی : پایانه جنوب تهران
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 15
6
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIP مان تخت شومانیتوردار

14:15 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 15
7
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIP مان تخت شوشارژردار

22:45 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 1
8
T07

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

مارال با مانتیتورشخصی

13:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 9
9
T07

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

وی آی پی تخت شو با شارژراختصاصی

23:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 18
10
T07

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

مارال با مانتیتورشخصی

23:55 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 3
11
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

مارال مانیتوردار دار تخت شو ۲۵نفره

16:30 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 10
12
T13

شرکت تک سفر ایرانیان خرم آباد

وی آی پی 25 نفره

13:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 3
13
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان با شارژر اختصاصی

00:15 بامداد (1402/12/14 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 2
14
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP (مارال) با شارژر اختصاصی

12:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 1
15
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

V.I.P بی ۹ (با مانیتور شخصی)

15:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 15
16
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

V.I.P (مان) با شارژر اختصاصی

23:30 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 0
17
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

23:45 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 0
18
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

13:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 2
19
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

14:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 6
20
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

22:30 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 0
21
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

13:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 2
22
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

14:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 6
23
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

22:30 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 0
24
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

23:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 0
25
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

23:59 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 3
26
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

16:30 (1402/12/13 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 9
27
GTYPMA

شرکت گیتی پیما خرم آباد

Scaniaدرسا ۲۵ نفره / Vip/مانیتوردار/تخت شو

15:00 (1402/12/13 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 12
28
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مان 26 نفره vip با شارژر اختصاصي

22:00 (1402/12/13 )

خرم آباد تهران آزادي

مقصد نهایی : شهريار
هر نفر 2,750,000 ریال
ظرفیت : 0
29
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مان 26 نفره vip با شارژر اختصاصي

14:00 (1402/12/13 )

خرم آباد تهران جنوب

مقصد نهایی : تهران بيهقي
محل سوار شدن ترمينال شرق
هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 9
30
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:00 (1402/12/13 )

خرم آباد تهران جنوب

هر نفر 2,550,000 ریال
ظرفیت : 0
31
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مان 26 نفره vip با شارژر اختصاصي

14:00 (1402/12/13 )

خرم آباد تهران بيهقي

محل سوار شدن ترمينال شرق
هر نفر 2,800,000 ریال
ظرفیت : 9

سوالات متداول

برای خرید بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران کافی است، وارد سایت پایانه شوید سپس، مبدا و مقصد و تاریخ مورد نظر سفر خود را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. با توجه به سرویس های ارائه شده از شرکت های اتوبوس رانی مختلف با کارت بانکی و رمز دوم بلیط مورد نظر خود را بخرید.

برای استرداد بلیط اتوبوس آیا بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران کافی است وارد بخش پیگیری و کنسلی سایت پایانه شوید و با وارد کردن اطلاعات بلیط و تکمیل مراحل استرداد مبلغ بلیط طبق قوانین و مقررات به حساب شما بازگردانده می شود.

برای استعلام بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران که خریداری کرده اید کافی است وارد حساب کاربری خود شده و با وارد کردن شماره موبایل، اطلاعات بلیط خود را مشاهده نمایید. ضمنا به محض نهایی شدن فرآیند خرید علاوه بر امکان چاپ و دانلود بلیت، پیامک حاوی اطلاعات بلیت برای شماره همراه خریدار ارسال خواهد شد.