بلیط اتوبوس کرج به اراک

، 6 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس کرج به اراک

، 6 سرویس یافت شد.
0
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

07:15 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

11:00 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 7
2
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

14:15 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 15
3
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

16:15 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 15
4
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

18:30 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 21
5
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو

22:00 (1402/09/09 )

کرج اراک

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 22