بلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/03/17 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

، 11 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

ماهانVIP(مانیتورشخصی*مشترک با صفه)

00:30 بامداد (1402/03/18 )

اصفهان - پایانه کاوه شیراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

مارالVIP(مشترک باصفه)

22:00 (1402/03/17 )

اصفهان - پایانه کاوه شیراز

مشترک با 22:45صفه*
هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 2
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

مارالVIP(مشترک باصفه)

23:00 (1402/03/17 )

اصفهان - پایانه کاوه شیراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 6
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P(مشترک باصفه)

23:30 (1402/03/17 )

اصفهان - پایانه کاوه شیراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 1
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(VIP

00:15 بامداد (1402/03/18 )

اصفهان پایانه صفه شیراز

مشترک با 23:30 کاوه
هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN ((V.I.P

01:00 (1402/03/18 )

اصفهان پایانه صفه شیراز

سکوی 8 و 9 و 10
هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

مارال VIP(با مانیتور شخصی)

22:45 (1402/03/17 )

اصفهان پایانه صفه شیراز

مشترک با ساعت 22:00 کاوه
هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 1
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

مارالVIP

23:45 (1402/03/17 )

اصفهان پایانه صفه شیراز

سکوی 8 و 9 و 10
هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 1
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان کاوه

25 نفره (VIP)

23:30 (1402/03/17 )

اصفهان کاوه شيراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اصفهان صفه

مارال 25 نفره VIP

23:59 (1402/03/17 )

اصفهان صفه شيراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
SYRSFR

سیر و سفر اصفهان صفه

مارال 25 نفره VIP

23:59 (1402/03/17 )

اصفهان صفه شيراز

هر نفر 1,670,000 ریال
ظرفیت : 0