بلیط اتوبوس اصفهان به کرج

، 8 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اصفهان به کرج

، 8 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

ماهانVIP(مانیتورشخصی)

00:30 بامداد (1402/01/01 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 10
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

ماهانVIP(مانیتورشخصی)

20:00 (1401/12/29 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 13
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

ماهانVIP(مانیتورشخصی)

23:00 (1401/12/29 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 7
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

(MAN (V.I.P

23:45 (1401/12/29 )

اصفهان - پایانه کاوه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 7
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

00:45 بامداد (1402/01/01 )

اصفهان پایانه صفه کرج

مشترک با 1:30 کاوه
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

19:00 (1401/12/29 )

اصفهان پایانه صفه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 2
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

ماهانVIPمشترک با کاوه

22:15 (1401/12/29 )

اصفهان پایانه صفه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 4
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

(MAN(vip مشترک با کاوه

23:00 (1401/12/29 )

اصفهان پایانه صفه کرج

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 0