filter فیلتر ها حذف فیلتر ها
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانیarrow-down
پایانه مبداarrow-down
calendar-icon
arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
1403/03/07
1403/03/08
1403/03/09
1403/03/10
arrow-left

بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

جمعه1403/03/04

بلیط اتوبوس به جمعه1403/03/04

arrow-right
1403/03/04
1403/03/05
1403/03/06
arrow-left
T01

ایران پیما بیرجند

اتوبوس اسکانیا44

time 12:15
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

location مقصد نهایی: کرج
info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 24
T08

شماره 8 بیرجند

اتوبوس اسکانیا مارال

time 12:30
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

location مقصد نهایی: کرج
info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 29
T08

شماره 8 بیرجند

اتوبوس با شارژر اختصاصی VIP مارال

time 13:30
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 1
T01

ایران پیما بیرجند

اتوبوس اسکانیا44

time 14:00
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 34
T08

شماره 8 بیرجند

اتوبوس با شارژر اختصاصی VIP مارال

time 15:00
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 7
T01

ایران پیما بیرجند

اتوبوس DORSA-VIP(با مانیتور بزرگ و شارژر اختصاصی)

time 15:30
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 9
T08

شماره 8 بیرجند

اتوبوس MARAL-VIP(با مانیتور بزرگ و شارژر اختصاصی)

time 16:00
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 11
T08

شماره 8 بیرجند

اتوبوس DORSA-VIP(با مانیتور بزرگ و شارژر اختصاصی)

time 17:30
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 18
T01

ایران پیما بیرجند

اتوبوس DORSA-VIP(با مانیتور بزرگ و شارژر اختصاصی)

time 18:00
1403/03/04

بيرجندbusتهران جنوب

info محل سوار شدن ترمینال بیرجند- محل پیاده شدن تهران جنوب
هر نفر ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
ظرفیت : 0

سوالات متداول