بلیط اتوبوس اراک به کرج

، 6 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس اراک به کرج

، 6 سرویس یافت شد.
0
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

08:30 (1402/09/09 )

اراک کرج

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 8
1
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

10:45 (1402/09/09 )

اراک کرج

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 18
2
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / تخت شو

12:45 (1402/09/09 )

اراک کرج

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 22
3
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / تخت شو

14:30 (1402/09/09 )

اراک کرج

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 7
4
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

16:30 (1402/09/09 )

اراک کرج

امکانات سرویس: تخت شو
هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 8
5
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / تخت شو

23:59 (1402/09/09 )

اراک کرج

هر نفر 1,160,000 ریال
ظرفیت : 25